map

Contact Us

Address:

Liuli Industrial Park, Ganpu Town, Haiyan County, Jiaxing, Zhejiang, China, 314302

Tel: +86-573-86567222
Fax: +86-573-86567223
E-Mail: blsw@vip163.com
Web: www.baolongsw.cn

Contact Form

*required fields